องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  35   คน
  สถิติทั้งหมด
  23159   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
  ภาพกิจกรรม อบต.เหล่า
  [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
  • กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพร...
   กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพร...
  • กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื...
   กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื...
  • โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพบปร...
   โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพบปร...
  • การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกค...
   การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกค...
  • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี...
   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี...
  • กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจ...
   กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจ...
  • ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจหรือจุดสกั...
   ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจหรือจุดสกั...
  • กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่...
   กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่...
  • การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิค-19
   การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิค-19
  • โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ และโร...
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ และโร...
  • งานกีฬาวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓
   งานกีฬาวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓
  • โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย...
   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย...
  • โครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง...
   โครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง...
  • วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
   วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
  • งานเลี้ยงปีใหม่ อบต.เหล่า ปี ๒๕๖๓
   งานเลี้ยงปีใหม่ อบต.เหล่า ปี ๒๕๖๓
  • วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอ...
   วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอ...
  • พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบ...
   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบ...
  • พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่...
   พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่...
  นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
  นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
  นายถนอม บุระคำ
  นายถนอม บุระคำ
  ประธานสภา อบต.เหล่า
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
  ลงข่าว : 01/10/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
  โครงการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
  ลงข่าว : 14/10/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 12
  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง หย่อนความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
  ลงข่าว : 06/10/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 10
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)
  ลงข่าว : 22/09/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 23
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
  ลงข่าว : 22/01/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ลงข่าว : 10/09/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 18
  ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การรับลงทะเบียนผุ้มีสิทธิ์ับเงินเบี้ยคนพิการ
  ลงข่าว : 10/09/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 10
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  ลงข่าว : 14/08/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 18
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  ลงข่าว : 11/08/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 22
  ประมวลจริยธรรม
  ลงข่าว : 20/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 17
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  21/10/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/09/2020 : จ้างจัดจ้างประกอบการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : จ้างจัดจ้างก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาแนวขอบถนนคอนกรีต หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : จ้างจัดจ้างก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาะแนวขอบถนนคอนกรีต บ้านแท่น หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : จ้างจัดจ้างบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2020 : จ้างจ้างวิจัยวสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/09/2020 : ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/09/2020 : ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/08/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/08/2020 : จ้างก่อสร้างรร่องระบายน้ำแบบวางท่อผาซีก บ้านยางสินไชย หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
  แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด ( 1 ก.ย. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 14332
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด ( 31 ส.ค. 63) ที่ มค 0023.5/ ว 14350
  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ทั่วไป ( 18 ส.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ ว 13516
  การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว ทั่วไป ( 18 ส.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ ว 13519
  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ฯ ด่วนที่สุด ( 23 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12180
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั่วไป ( 23 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12181
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ด่วนที่สุด ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.5/ ว 12085
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน ด่วนที่สุด ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12088
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12094
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ ด่วนที่สุด ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12091

  กระดานข่าวทั่วไป
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
  วันออกพรรษา
  วันปิยมหาราช
  โครงการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการป่าวัฒนธรรมอีสาน บ้านแท่น ต.เหล่า
  ประวัติพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  ของขวัญจากดิน
  ประวัติวันวิสาขบูชา


  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
  ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
  ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  << กันยายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      

  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • ธ.ออมสิน
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • สำนักงบประมาณ
  • ชุมชนคนท้องถิ่น
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • กระทรวงมหาดไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • ธนาคารกรุงไทย
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • ศาลปกครอง
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • โยธาไทย
  • กรมบัญชีกลาง
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • สำนักงบประมาณ
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • กรมจัดหางาน
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • กระทรวงการคลัง
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • กรมทางหลวง
  • สถ.จ.ขอนแก่น
  • ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • กรมสรรพากร
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
  • ธ.ธกส
  • คลังข่าวมหาดไทย