องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  41   คน
  สถิติทั้งหมด
  7609   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
  ภาพกิจกรรม อบต.เหล่า
  [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
  • งานบุญชำฮะจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.๒๕๖๒
   งานบุญชำฮะจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.๒๕๖๒
  • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพ...
   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพ...
  • ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ปี ๒๕๖๒
   ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ปี ๒๕๖๒
  • งานบุญประเพณีสรงน้ำ องค์พระแท่น ตำบลเ...
   งานบุญประเพณีสรงน้ำ องค์พระแท่น ตำบลเ...
  • อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอโกสุมพิสั...
   อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอโกสุมพิสั...
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ประชุมสภา ...
   องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ประชุมสภา ...
  • โครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา...
   โครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา...
  • โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประ...
   โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประ...
  • โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.
   โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.
  • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง...
   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง...
  • กิจกรรมรับวุฒิบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
   กิจกรรมรับวุฒิบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
  • โครงการศาสตร์พระราชา ณ ศาสาประชาคมบ้า...
   โครงการศาสตร์พระราชา ณ ศาสาประชาคมบ้า...
  • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
  • โครงการทำความสะอาดบริเวณทางหลวงโกสุม-...
   โครงการทำความสะอาดบริเวณทางหลวงโกสุม-...
  • การแข่งกีฬาวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๖๒
   การแข่งกีฬาวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๖๒
  • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประ...
   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประ...
  • โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้...
   โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้...
  • ที่อ่านหนังสือชุมชน สนับสนุนโดย : องค...
   ที่อ่านหนังสือชุมชน สนับสนุนโดย : องค...
  นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
  นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
  นายถอนอม บุระคำ
  นายถอนอม บุระคำ
  ประธานสภา อบต.เหล่า
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ที่ ๑๑๗/๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)
  ลงข่าว : 05/04/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 53
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ที่ ๑๑๖/๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่๑
  ลงข่าว : 05/04/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 54
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า(ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  ลงข่าว : 05/04/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 55
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)ปรับปรุงครั้งที่ ๑
  ลงข่าว : 20/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 55
  ประกาศรายชื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) และประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562
  ลงข่าว : 07/12/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ 100
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
  ลงข่าว : 04/12/2561 โดย : เว็บมาสเตอร์ 63
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  ลงข่าว : 15/11/2561 โดย : เว็บมาสเตอร์ 97
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
  ลงข่าว : 13/02/2561 โดย : เว็บมาสเตอร์ 318
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  ลงข่าว : 13/02/2561 โดย : เว็บมาสเตอร์ 79
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  ลงข่าว : 13/02/2561 โดย : เว็บมาสเตอร์ 91
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  16/08/2019 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นที่ใช้ในการทอผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/08/2019 : จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหาด ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/08/2019 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/08/2019 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขววาบึงกุย ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/08/2019 : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านเขวา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/08/2019 : จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/08/2019 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำองคืการบริหารส่วนตำบลเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/07/2019 : ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/07/2019 : ซื้อพันธุ์ไม้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ไม้ยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/07/2019 : จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำเก้าอี้เอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
  แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ( 21 ส.ค. 62) ที่ มค 0023.1/ ว 550
  ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 21 ส.ค. 62) ที่ มค 0023.3/ ว 14467
  การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ทั่วไป ( 21 ส.ค. 62) ที่ มค 0023.3/ ว 552
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงสองปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ด่วนที่สุด ( 21 ส.ค. 62) ที่ มค 0023.4/ ว 14446
  การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด ( 21 ส.ค. 62) ที่ มค 0023.3/ ว 555
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ทั่วไป ( 20 ส.ค. 62) ที่ มค 0023.3/ว 14365
  การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอาย ด่วนที่สุด ( 20 ส.ค. 62) ที่ มค 0023.3/ว 14413.3
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทั่วไป ( 20 ส.ค. 62) ที่ มค 0023.5/ ว 14367
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ทั่วไป ( 20 ส.ค. 62) ที่ มค 0023.3/ ว 14365
  กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ด่วน ( 20 ส.ค. 62) ที่ มค 0023.2/ ว 14344

  กระดานข่าวทั่วไป
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
  โครงการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการป่าวัฒนธรรมอีสาน บ้านแท่น ต.เหล่า
  ประวัติพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  ของขวัญจากดิน
  ประวัติวันวิสาขบูชา
  ประวัติวันมาฆบูชา
  วันจักรี 6 เมษายน


  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
  ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
  ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  << สิงหาคม 2562 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • คลังข่าวมหาดไทย
  • สถ.จ.ขอนแก่น
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • สำนักงบประมาณ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • กรมบัญชีกลาง
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • กระทรวงการคลัง
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ธ.ออมสิน
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
  • โยธาไทย
  • กระทรวงมหาดไทย
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • กรมทางหลวง
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • ชุมชนคนท้องถิ่น
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • กรมจัดหางาน
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กรมสรรพากร
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ธ.ธกส
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงบประมาณ
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ศาลปกครอง
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ