องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  8   คน
  สถิติทั้งหมด
  16981   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  ข่าวประกาศทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  02/07/2563 : การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด) 5
  10/06/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 1 ปี 2563 13
  03/06/2563 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบปีงบประมาณ 2563 6
  15/02/2562 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สมัยสามัญ ประจำปี 2562 7
  13/02/2563 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สมัยสามัญ ประจำปี 2563 7
  17/02/2563 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 8
  07/05/2563 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า มัยสามัญ สมัยที่ 2 5
  05/02/2563 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 3
  18/11/2562 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 5
  08/11/2562 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 6
  16/08/2562 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2
  02/08/2562 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 4
  08/06/2563 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 4
  29/04/2562 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 2
  15/02/2562 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สมัยสามัญ ประจำปี 2562 4
  15/02/2562 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3
  14/02/2562 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3
  15/02/2562 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 5
  11/05/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า 32
  16/04/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่มีค่าธรรมเนียม 27
  30/03/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 23
  25/03/2563 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 30
  05/03/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 62
  26/02/2563 : แผนที่ราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า 49
  14/02/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 23
  11/02/2563 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วตำบลเหล่า ปี ๒๕๖๓ 33
  11/02/2563 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วตำบลเหล่า ปี ๒๕๖๓ 26
  11/02/2563 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วตำบลเหล่า ปี ๒๕๖๓ 25
  11/02/2563 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วตำบลเหล่า ปี ๒๕๖๓ 35
  11/02/2563 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วตำบลเหล่า ปี ๒๕๖๓ 28
  11/02/2563 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วตำบลเหล่า ปี ๒๕๖๓ 20
  11/02/2563 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วตำบลเหล่า ปี ๒๕๖๓ 37
  07/01/2563 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน 40
  25/11/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 74
  25/11/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 47
  25/11/3105 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 127
  25/11/3105 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 50
  08/10/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจสำนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 61
  08/10/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 40
  08/10/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 46
  05/04/2562 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ที่ ๑๑๗/๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) 169
  05/04/2562 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ที่ ๑๑๖/๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่๑ 162
  05/04/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า(ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 121
  20/03/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)ปรับปรุงครั้งที่ ๑ 114
  07/12/2561 : ประกาศรายชื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) และประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 183
  04/12/2561 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 126
  15/11/2561 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 152
  13/02/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 478
  13/02/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 147
  13/02/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 156


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
  1 2