องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  18   คน
  สถิติทั้งหมด
  31040   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  ข่าวประกาศทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  20/04/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 14
  31/03/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนาตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง 44
  26/03/2564 : ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลเหล่า เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 56
  23/12/2563 : ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) 24
  24/08/2563 : ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 25
  24/06/2563 : ประกาศ ก.อบต. จัวหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเล่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนังานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 40
  23/12/2563 : ประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) 24
  23/05/2563 : ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 32
  23/03/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 21
  09/03/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า 22
  09/03/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 30
  09/03/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล 15
  05/02/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง 30
  27/01/2564 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14
  27/01/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทย "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด" 12
  05/01/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสายฯ 13
  11/02/2563 : ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2563 40
  01/10/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 37
  14/10/2563 : โครงการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" 38
  06/10/2563 : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง หย่อนความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 31
  22/09/2563 : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) 78
  22/01/2564 : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) 31
  10/09/2563 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 62
  10/09/2563 : ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การรับลงทะเบียนผุ้มีสิทธิ์ับเงินเบี้ยคนพิการ 45
  14/08/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 45
  11/08/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 53
  20/07/2563 : ประมวลจริยธรรม 44
  20/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่่อง มาตรการจัดการที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรทิรับทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า 41
  20/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่่อง มาตรการจัดการที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรทิรับทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า 42
  20/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและวามโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 60
  20/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางหารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 34
  20/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่องมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า 42
  20/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 37
  20/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลเหล่า 37
  20/07/2563 : แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า 30
  20/07/2563 : รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 31
  15/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สมัยสามัญ ประจำปี 2562 77
  15/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ.2563 36
  15/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 33
  14/08/2563 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า 48
  14/07/2563 : ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 38
  14/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติชอบ 46
  14/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 28
  02/07/2563 : การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด) 36
  10/06/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 1 ปี 2563 52
  03/06/2563 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบปีงบประมาณ 2563 41
  13/02/2563 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สมัยสามัญ ประจำปี 2563 43
  17/02/2563 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 40
  07/05/2563 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า มัยสามัญ สมัยที่ 2 40
  05/02/2563 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 32


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
  1 2