องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  5   คน
  สถิติทั้งหมด
  10006   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  ข่าวประกาศทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  08/10/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจสำนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 11
  08/10/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 8
  08/10/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 7
  05/04/2562 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ที่ ๑๑๗/๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) 81
  05/04/2562 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ที่ ๑๑๖/๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่๑ 79
  05/04/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า(ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 76
  20/03/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)ปรับปรุงครั้งที่ ๑ 72
  07/12/2561 : ประกาศรายชื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) และประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 126
  04/12/2561 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 79
  15/11/2561 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 115
  13/02/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 362
  13/02/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 97
  13/02/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 108
  13/02/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 94


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1