องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  14   คน
  สถิติทั้งหมด
  31036   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
  ตำแหน่ง :
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
  เบอร์ติดต่อ : 085-0107021
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
  ตำแหน่ง :
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
  เบอร์ติดต่อ : 085-0107021
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายถนอม บุระคำ
  ตำแหน่ง :
  ประธานสภา อบต.เหล่า
  เบอร์ติดต่อ : 098-5976856
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวีระชัย นามโยธา
  ตำแหน่ง :
  รองประธานสภา
  เบอร์ติดต่อ : 088-5608586
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
  ตำแหน่ง :
  เลขานุการสภา
  เบอร์ติดต่อ : 085-0107021
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอนันต์ เถื่อนมิ่งมาตร
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.1
  เบอร์ติดต่อ : 080-1998083
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมศรี หลักเชียงยืน
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.1
  เบอร์ติดต่อ : 085-2490038
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสิระวัฒน์ สีจันแก้ว
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.2
  เบอร์ติดต่อ : 062-1981633
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายประทีป มาตรสงคราม
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.3
  เบอร์ติดต่อ : 085-6473540
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายพิจิตร เพียรแก้ว
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.3
  เบอร์ติดต่อ : 084-3936984
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายปรีชา ดวงก้อม
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.4
  เบอร์ติดต่อ : 087-2186306
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุริยา นามโยธา
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.5
  เบอร์ติดต่อ : 083-3408430
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายพัด เถื่อนมิ่งมาตร
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.5
  เบอร์ติดต่อ : 094-9852970
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายจักรกฤษ ทะแยง
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.6
  เบอร์ติดต่อ : 093-3409250
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมศักดิ์ สีฟุยเดช
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.6
  เบอร์ติดต่อ : 065-5298876
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายคำตา ทินคาม
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.7
  เบอร์ติดต่อ : 088-5166168
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมนึก ภักดียา
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.7
  เบอร์ติดต่อ : 094-3673303
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุพรรณ์ วันสี
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.8
  เบอร์ติดต่อ : 098-9067921
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายจรรยา จันทรถาวร
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.8
  เบอร์ติดต่อ : 087-1163758
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมชาย สีฟุยเดช
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.9
  เบอร์ติดต่อ : 062-2215964
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเซ็งยุติ แดนขนาน
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.10
  เบอร์ติดต่อ : 082-1425903
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางยุพาภรณ์ ศรีรักษา
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.10
  เบอร์ติดต่อ : 083-3349532
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมบูรณ์ แก้วเก็บคำ
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.11
  เบอร์ติดต่อ : 093-3825881
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางกาญจนา แพนดร
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภา หมู่.11
  เบอร์ติดต่อ : 089-5709650
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวรดาณัฐธยาน์ อทิกุนมูลเสาร์
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางรัชนีกร ศิริมูล
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการกองช่าง
  เบอร์ติดต่อ : 093-3699596
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
  ตำแหน่ง :
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  เบอร์ติดต่อ : 085-0107021
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสุภาภรณ์ สินธุเสน
  ตำแหน่ง :
  ครูผู้ช่วยรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ
  เบอร์ติดต่อ : 087-9456796
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิชัย พรมเกตุ
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
  เบอร์ติดต่อ : 080-1899971
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
  ตำแหน่ง :
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  เบอร์ติดต่อ : 085-0107021
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3 1 2 3 >>