องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  15   คน
  สถิติทั้งหมด
  31037   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  สำนักปลัด

  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักปลัด
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวรุ่งฤดี เพชรกอง
  ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  เบอร์ติดต่อ : 086-1754710
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวรพล พลวิบูลน์
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายณัฐกิตติ์ ศิริสุริยเดช
  ตำแหน่ง :
  นักทรัพยากรบุคคล
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  จ่าสิบเอกสมชาย พรมสวัสดิ์
  ตำแหน่ง :
  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เบอร์ติดต่อ : 091-3636368
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง :
  นักการจัดการทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายไชยยศ คำชมภู
  ตำแหน่ง :
  นักการภารโรง
  เบอร์ติดต่อ : 095-7246007
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายบุญชู บุตรมาตร
  ตำแหน่ง :
  พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์ติดต่อ : 088-7453559
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวอาริยา ดรเบ้า
  ตำแหน่ง :
  พนักงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ : 091-3470208
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายบุญชู เพ็งปัญจ่า
  ตำแหน่ง :
  พนักงานจ้างเหมาบริการ
  เบอร์ติดต่อ : 080-5810977
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวยุภาวดี แสนบริสุทธิ์
  ตำแหน่ง :
  พนักงานจ้างเหมาบริการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวศิริวรรณ โสมาโสก
  ตำแหน่ง :
  พนักงานจ้างเหมาบริการ
  เบอร์ติดต่อ : 082-0342493
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางลำไย บุญเลี้ยง
  ตำแหน่ง :
  พนักงานจ้างเหมาบริการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1