องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  5   คน
  สถิติทั้งหมด
  10006   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

  23/09/2019 : ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย Temephosc1% และน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง Cypermethrin 25%เพื่อป้องกันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/09/2019 : จ้างจัดจ้างซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/09/2019 : จ้างจัดจ้างโครงการสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศพด.เหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/09/2019 : ซื้อจัดซื้อวัสดุจัำทำโรงเพาะชำและวัสดุเพาะกล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/08/2019 : จ้างจัดจ้างจัดเตรียมสถานที่และสนามกีฬใา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/08/2019 : ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จัดซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/08/2019 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นที่ใช้ในการทอผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/08/2019 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/08/2019 : จ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพ ของ อบต.เหล่า ปี งบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/08/2019 : จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหาด ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/08/2019 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/08/2019 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขววาบึงกุย ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/08/2019 : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านเขวา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/08/2019 : จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/08/2019 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำองคืการบริหารส่วนตำบลเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/07/2019 : ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/07/2019 : ซื้อพันธุ์ไม้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ไม้ยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/07/2019 : จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำเก้าอี้เอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/07/2019 : จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขวาบึงกุย ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/07/2019 : จ้างจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเขวา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/06/2019 : จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคูลำห้วยหลังวัดบ้านยางสินไชย หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/06/2019 : ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/06/2019 : ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/06/2019 : ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/06/2019 : ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและล่อลื่น ( ใช้ในโครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/06/2019 : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (แอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/05/2019 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ อบต.เหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/05/2019 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/05/2019 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณืไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/05/2019 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
  1 2 3 >>