องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  8   คน
  สถิติทั้งหมด
  16981   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

  02/07/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสสริมเหล็ก บ้านแท่นนคร หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/06/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำและท่อลอดเหลี่ยม บ้านแท่น ม.1 ,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/06/2020 : จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านเขวา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/06/2020 : จ้างจัดจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝา คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/06/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่น หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/06/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณลำห้วยยางหลังโรงสีชุมชนบ้านแท่น หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/06/2020 : ซื้อจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/06/2020 : ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/05/2020 : จ้างโครงการขุดลอกหนองหมาตาย บ้านหนองหาด หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/05/2020 : ซื้อจัดซื้อเลื่อยตัดไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/05/2020 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายทางบริเวณที่นาสุดใจ ดีสุข บ้านแท่นนคร ม.๑๑
  22/05/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายทางถนนดินตามลำห้วยยางทิศตะวันออกวัดบ้านแท่น ทั้ง ๒ ฝั่ง พร้อมซ่อมท่อระบายน้ำ บ้านแท่นนคร หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/05/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางสินไชย ม.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/05/2020 : จ้างจัดจ้างเหมาประกอบการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/05/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคนพัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/05/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นนคร ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/05/2020 : ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควัน( ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/05/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ( สังกะสี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/05/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเขวาบึงกุย หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/05/2020 : ซื้อจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/05/2020 : ซื้อจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย Temephose 1 % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/05/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/05/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/05/2020 : จ้างโครงการก่อสร้าง BOX CULVERT บ้านยางสินไชย หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/05/2020 : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหาด หมู่ที่ 6 (สายทางที่นายสมัย ทับสอน ถึงที่นานายสมบูรณ์ ถาแพนทอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/05/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/05/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนกินคลุก บ้านาเขวา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/05/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตูม หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/04/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านเขวาบึงกุย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/04/2020 : จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน อบต.เหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
  1 2 3 4 5 >>