องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  18   คน
  สถิติทั้งหมด
  31040   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

  02/04/2021 : ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/03/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/03/2021 : จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/03/2021 : ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/10/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/09/2020 : จ้างจัดจ้างประกอบการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : จ้างจัดจ้างก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาแนวขอบถนนคอนกรีต หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : จ้างจัดจ้างก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาะแนวขอบถนนคอนกรีต บ้านแท่น หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : จ้างจัดจ้างบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2020 : จ้างจ้างวิจัยวสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/09/2020 : ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/09/2020 : ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/08/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/08/2020 : จ้างก่อสร้างรร่องระบายน้ำแบบวางท่อผาซีก บ้านยางสินไชย หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/08/2020 : จ้างจัดจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบวางทท่อผ่าซีก บ้านเขวา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/08/2020 : จ้างจัดจ้างซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ วางท่อระบายน้ำ บ้านเขวา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/08/2020 : ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/08/2020 : ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/08/2020 : จ้างจัดจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/08/2020 : จ้างจัดจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเขวาบึงกุย หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/08/2020 : จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอรืและเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/08/2020 : ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/08/2020 : จ้างจัดจ้างประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04/08/2020 : จ้างจ้างเหมาประกอบการอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/07/2020 : จ้างจัดจ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/07/2020 : ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/07/2020 : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปิด คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/07/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสสริมเหล็ก บ้านแท่นนคร หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/06/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำและท่อลอดเหลี่ยม บ้านแท่น ม.1 ,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/06/2020 : จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านเขวา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด6
  1 2 3 4 5 6 >>