องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  36   คน
  สถิติทั้งหมด
  23160   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  รูปภาพทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
      2
  กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดูลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดูลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
      10
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพบประชาชน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพบประชาชน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563
      24
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LAP )
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LAP )
      19
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2563 และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2563 และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด
      35
  กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2563
  กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2563
      24
  ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด ของอำเภอโกสุมพิสัย
  ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด ของอำเภอโกสุมพิสัย
      43
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
      56
  การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิค-19
  การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิค-19
      39
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ และโรคติดต่ออุบัติใหม่
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ และโรคติดต่ออุบัติใหม่
      46
  งานกีฬาวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓
  งานกีฬาวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓
      76
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
      126
  โครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี (อพ.สธ.)
  โครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี (อพ.สธ.)
      69
  วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
  วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
      76
  งานเลี้ยงปีใหม่ อบต.เหล่า ปี ๒๕๖๓
  งานเลี้ยงปีใหม่ อบต.เหล่า ปี ๒๕๖๓
      74
  วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพพิสัย ประจำปี ๒๕๖๒
  วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพพิสัย ประจำปี ๒๕๖๒
      123
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
      126
  พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
      94
  ชาวตำบลเหล่าร่วมใจ ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรจุอาหาร
  ชาวตำบลเหล่าร่วมใจ ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรจุอาหาร
      94
  พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
      81
  งานทำบุญสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
  งานทำบุญสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
      133
  กีฬาสะดืออีสานเกมส์62
  กีฬาสะดืออีสานเกมส์62
      149
  งานบุญชำฮะจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.๒๕๖๒
  งานบุญชำฮะจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.๒๕๖๒
      146
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
      112
  ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ปี ๒๕๖๒
  ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ปี ๒๕๖๒
      104
  งานบุญประเพณีสรงน้ำ องค์พระแท่น ตำบลเหล่า ประจำปี ๒๕๖๒
  งานบุญประเพณีสรงน้ำ องค์พระแท่น ตำบลเหล่า ประจำปี ๒๕๖๒
      198
  อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหสารคาม ประจำปี 2562
  อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหสารคาม ประจำปี 2562
      201


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
  1 2