องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  16   คน
  สถิติทั้งหมด
  31038   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  รูปภาพทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  ทำตู้ปันสุข แบ่งปันสิ่งของฝ่าวิกฤติโควิด – 19
  ทำตู้ปันสุข แบ่งปันสิ่งของฝ่าวิกฤติโควิด – 19
   18   6
  กิจกรรมสรงน้ำ และขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ 2564
  กิจกรรมสรงน้ำ และขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ 2564
   51   5
  มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลเหล่า
  มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลเหล่า
   10   12
  จุดตรวจ/จุดบริการ และอำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
  จุดตรวจ/จุดบริการ และอำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
   30   11
  กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ถนนเส้นหลัง รพ.สต.บ้านยางสินไชย
  กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ถนนเส้นหลัง รพ.สต.บ้านยางสินไชย
   38   39
  โครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  โครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   29   33
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
   12   26
  ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น
  ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น
   5   37
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าได้สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 3 “ค่ายกล Spider Man”
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าได้สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 3 “ค่ายกล Spider Man”
   13   18
  งานกองทุน สปสช.
  งานกองทุน สปสช.
   7   21
  โครงการจัดทำแผนสุขภาพตำบลเหล่า
  โครงการจัดทำแผนสุขภาพตำบลเหล่า
   4   33
  กิจกรรมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
  กิจกรรมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
   20   28
  วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพพิสัย ประจำปี ๒๕๖๓
  วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพพิสัย ประจำปี ๒๕๖๓
   43   19
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
   50   26
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
   30   28
  โครงการกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕
  โครงการกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕
   52   36
  โครงการโสเหล่สะดืออีสาน
  โครงการโสเหล่สะดืออีสาน
   48   20
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสในการทำงาน
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสในการทำงาน
   17   31
  ศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
  ศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
   5   50
  ธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
  ธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
   6   64
  โครงการปลูกป่าปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ
  โครงการปลูกป่าปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ
   21   75
  โครงการจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดป่าโคกผีบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  โครงการจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดป่าโคกผีบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   59   44
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   26   29
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
   13   19
  กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดูลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดูลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
   21   39
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพบประชาชน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพบประชาชน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563
   52   55
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LAP )
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LAP )
   18   14859


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
  1 2 3 >>