องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  40   คน
  สถิติทั้งหมด
  7608   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  รูปภาพทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  งานบุญชำฮะจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.๒๕๖๒
  งานบุญชำฮะจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.๒๕๖๒
   21   12
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   21   15
  ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ปี ๒๕๖๒
  ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ปี ๒๕๖๒
   8   22
  งานบุญประเพณีสรงน้ำ องค์พระแท่น ตำบลเหล่า ประจำปี ๒๕๖๒
  งานบุญประเพณีสรงน้ำ องค์พระแท่น ตำบลเหล่า ประจำปี ๒๕๖๒
   30   45
  อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหสารคาม
  อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหสารคาม
   35   47
  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ประชุมสภา สมัยที่ ๒/๒๕๖๒
  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ประชุมสภา สมัยที่ ๒/๒๕๖๒
   13   45
  โครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลเหล่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  โครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลเหล่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   6   40
  โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
   48   51
  โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.
  โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.
   11   59
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปี ๒๕๖๒
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปี ๒๕๖๒
   32   73
  กิจกรรมรับวุฒิบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปี ๒๕๖๒
  กิจกรรมรับวุฒิบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปี ๒๕๖๒
   30   44
  โครงการศาสตร์พระราชา ณ ศาสาประชาคมบ้านแท่น
  โครงการศาสตร์พระราชา ณ ศาสาประชาคมบ้านแท่น
   11   38
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒
   10   48
  โครงการทำความสะอาดบริเวณทางหลวงโกสุม-โสกขุ่น (บริเวณโคกผีบ้า)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  โครงการทำความสะอาดบริเวณทางหลวงโกสุม-โสกขุ่น (บริเวณโคกผีบ้า)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
   24   39
  การแข่งกีฬาวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๖๒
  การแข่งกีฬาวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๖๒
   44   72
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   19   74
  โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
  โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
   32   59
  ที่อ่านหนังสือชุมชน สนับสนุนโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
  ที่อ่านหนังสือชุมชน สนับสนุนโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
   13   49
  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ประชุมสภา สมัยที่๑/๒๕๖๒
  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ประชุมสภา สมัยที่๑/๒๕๖๒
   18   65
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
   57   41
  งานนมัสการพระมิ่งเมือง ประจำปี ๒๕๖๒
  งานนมัสการพระมิ่งเมือง ประจำปี ๒๕๖๒
   10   41
  กิจกรรมวันครู ๒๕๖๒
  กิจกรรมวันครู ๒๕๖๒
   10   33
  การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
  การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
   27   38
  งานเลี้ยงปีใหม่ อบต.เหล่า ๒๕๖๒
  งานเลี้ยงปีใหม่ อบต.เหล่า ๒๕๖๒
   33   53
  งานวันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัยประจำปี ๒๕๖๑
  งานวันสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัยประจำปี ๒๕๖๑
   18   77
  พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU)
  พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU)
   27   66
  โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
  โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
   11   75


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
  1 2