องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  6   คน
  สถิติทั้งหมด
  23227   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  26/10/2563 : โครงการจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดป่าโคกผีบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  26/10/2563 : กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  21/10/2563 : ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  20/10/2563 : การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
  14/10/2563 : กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดูลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  13/10/3106 : วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต
  08/10/2563 : ทรงพระเจริญ 8 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
  06/10/2563 : ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่กำลังจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  19/08/2563 : ประกาศกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562
  14/08/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  24/07/2563 : องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การท้องถิ่น(LPA)
  24/07/2563 : โครงการปปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 และกิจกรรมปล่อยปลาพันธ์น้ำจืด
  03/07/2563 : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  02/07/2563 : การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด)
  29/09/2563 : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  11/06/2563 : จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน บ้านยางสินไชย หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่า
  11/06/2563 : โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2563
  29/05/2020 : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
  29/05/2563 : การพ่นหมอกควันควบคุมการระบาดของโรคชิกุนคุนยา
  29/05/2563 : การพ่นหมอกควันควบคุมการระบาดของโรคชิกุนคุนยา


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
  1 2 3 >>