องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  41   คน
  สถิติทั้งหมด
  7609   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  28/07/2562 : มาตรการการับสินบน
  03/06/2562 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  03/06/2562 : มาตรการป้องกันการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  03/06/2562 : เรื่องมาตรการตรวจมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  02/10/2561 : เอดส์ป้้องกันได้
  01/01/2562 : จดหมายข่าว กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
  01/11/2561 : จดหมายข่าว กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
  10/06/2562 : องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  15/02/2562 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  08/02/2562 : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  08/02/2562 : กิจกรรมประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  08/02/2562 : แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
  13/02/2562 : กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒
  11/01/2561 : องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
  07/11/2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การเลือกสมาชิกวุฒิสภา


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1