องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  18   คน
  สถิติทั้งหมด
  31040   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  02/04/2564 : โครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  01/04/2564 : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-6 เมษายาน 2564)
  31/03/2564 : พนักงานข้าราชการ และลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  31/03/2564 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
  30/03/2564 : ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุิตทุกรูปแบบ
  25/03/2564 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าได้สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 3 “ค่ายกล Spider Man”
  25/03/2564 : ใช้ App พ้นภัย แจ้งข่าวไว ช่วยได้เร็ว
  22/03/2564 : วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  19/03/2564 : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย
  02/03/2564 : ช่องทางการตอบแบบการรับรู้ ผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายใน (IIT)
  02/03/2564 : ช่องทางการตอบแบบการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  02/03/2564 : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1-4 มีนาคม 2564)
  01/03/2564 : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2564
  24/02/2564 : โครงการเราชนะ
  10/02/2564 : โครงการจำทำแผนสุขภาพตำบลเหล่าประจำปีงบประมาณ 2564
  14/01/2564 : การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาบริบาลท้องถิ่นตำบลเหล่า
  07/01/2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลเหล่า
  07/01/2564 : ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่1 เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  29/12/2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
  18/12/2563 : กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
  1 2 3 4 >>