องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  14   คน
  สถิติทั้งหมด
  31036   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
  ภาพกิจกรรม อบต.เหล่า
  [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
  • ทำตู้ปันสุข แบ่งปันสิ่งของฝ่าวิกฤติโค...
   ทำตู้ปันสุข แบ่งปันสิ่งของฝ่าวิกฤติโค...
  • กิจกรรมสรงน้ำ และขอพรผู้บังคับบัญชา เ...
   กิจกรรมสรงน้ำ และขอพรผู้บังคับบัญชา เ...
  • มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยเหลือ ผู...
   มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยเหลือ ผู...
  • จุดตรวจ/จุดบริการ และอำนวยความสะดวกปร...
   จุดตรวจ/จุดบริการ และอำนวยความสะดวกปร...
  • กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ถนนเส้นหลัง...
   กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ถนนเส้นหลัง...
  • โครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอั...
   โครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอั...
  • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
  • ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น
   ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำ...
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำ...
  • งานกองทุน สปสช.
   งานกองทุน สปสช.
  • โครงการจัดทำแผนสุขภาพตำบลเหล่า
   โครงการจัดทำแผนสุขภาพตำบลเหล่า
  • กิจกรรมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติ...
   กิจกรรมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติ...
  • วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอ...
   วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอ...
  • โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้...
   โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้...
  • กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสม...
   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสม...
  • โครงการกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเ...
   โครงการกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเ...
  • โครงการโสเหล่สะดืออีสาน
   โครงการโสเหล่สะดืออีสาน
  • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใ...
   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใ...
  นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
  นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
  นายถนอม บุระคำ
  นายถนอม บุระคำ
  ประธานสภา อบต.เหล่า
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
  ลงข่าว : 20/04/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 13
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนาตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  ลงข่าว : 31/03/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 43
  ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลเหล่า เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  ลงข่าว : 26/03/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 54
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
  ลงข่าว : 23/12/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 24
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  ลงข่าว : 24/08/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 24
  ประกาศ ก.อบต. จัวหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเล่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนังานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
  ลงข่าว : 24/06/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 39
  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2)
  ลงข่าว : 23/12/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 23
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562
  ลงข่าว : 23/05/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 32
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
  ลงข่าว : 23/03/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
  ลงข่าว : 09/03/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  02/04/2021 : ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/03/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/03/2021 : จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/03/2021 : ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/10/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/09/2020 : จ้างจัดจ้างประกอบการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : จ้างจัดจ้างก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาแนวขอบถนนคอนกรีต หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : จ้างจัดจ้างก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาะแนวขอบถนนคอนกรีต บ้านแท่น หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : จ้างจัดจ้างบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2020 : จ้างจ้างวิจัยวสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
  ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้

  กระดานข่าวทั่วไป
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
  วันออกพรรษา
  วันปิยมหาราช
  โครงการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการป่าวัฒนธรรมอีสาน บ้านแท่น ต.เหล่า
  ประวัติพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  ของขวัญจากดิน
  ประวัติวันวิสาขบูชา


  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
  ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
  ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  << มิถุนายน 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      

  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • สำนักงบประมาณ
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • กรมทางหลวง
  • ชุมชนคนท้องถิ่น
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • กรมสรรพากร
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • ธ.ออมสิน
  • กระทรวงมหาดไทย
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • กรมบัญชีกลาง
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • กระทรวงการคลัง
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • โยธาไทย
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • สถ.จ.ขอนแก่น
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • ธ.ธกส
  • คลังข่าวมหาดไทย
  • สำนักงบประมาณ
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • กรมจัดหางาน
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ศาลปกครอง