องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  8   คน
  สถิติทั้งหมด
  16981   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

  ลงข่าว : 10/06/2562

                 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6  ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่...31 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2562  ณ อบต. หรือเทศบาลใกล้บ้านท่านในวันและเวลาราชการ

  คุณสมบัติ

  - เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ไม่เคยได้รับสิทธฺิ

  - มีสัญชาติไทย

  - อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้รวม เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

  - ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในอุปการะของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน

  ***หมายเหตุ : มีประกันสังคม , เป็นข้าราชการ , กำลังตั้งครรภ์ยังไม่เกิด สามารถลงทะเบียนได้

   

  โดยเตรียมเอกสาร  ดังนี้

  - แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน)

  - แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) (รับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน)

  หรือสำเนาบัตรสวัสสดิการแห่งรัฐของบิดา มารดา

  - บัตรประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง

  - สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์)

  - สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด

  - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  เข้าชม : 105